نمایش یک نتیجه

Show sidebar
مبدل حرارتی
Close

انواع مبدل حرارتی

مبدل حرارتی های به  چهار گروه تقسیم بندی می شوند.اگر بررسی مبدل حرارتی براساس سطح تماس سیال گرم و سرد باشد، به سه دسته تقسیم می شود:در مبدل حرارتی نوع  Regenerative قسمت هایی از سطح تماس سیال به صورت متناوب در مجاورت جریان سیال گرم و سرد که ثابت نیست قرار می‌گیرد. از این نوع مبدل در پروژه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی استفاده می‌شود.در مبدل حرارتی نوع Recuperative به کمک یک سطح جامد و ثابت، سیال گرم و سرد از یکدیگر جدا شده و انتقال دما از طریق سطح جامد انجام می‌شود.